Elnökségi ügyrend

írta: kampat

A Juventus Club Hungary

Elnökségének Ügyrendje

1.             Általános rendelkezések

1.1.         Az elnökség alapfeladata a Juventus Club Hungary (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 148., továbbiakban: „Egyesület”) ügyeinek intézése és képviselete, az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint.

1.2.         Az elnökség tevékenységét az Egyesület alapszabálya és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az Egyesület érdekében és az alapszabályban megjelölt célok megvalósulása érdekében végzi.

1.3.         Az elnökség jogosult, illetve köteles ellátni az Egyesület képviseletét

 

2.             Az elnökség szervezete

2.1.         Az elnökség tagja kizárólag olyan természetes személy lehet, aki az Egyesület rendes tagja. Az elnökségi tagság a taggyűlés általi megválasztást követően az erre vonatkozó, elfogadást tartalmazó, írásbeli nyilatkozattal jön létre. Az elnökségi tag – akár a korábbi, akár új pozícióra –újra választható.

2.2.         Nem lehet az elnökség tagja, akinek elnökségi tagságát törvényben vagy az alapszabályban foglalt összeférhetetlenségi, vagy egyéb ok kizárja.

2.3.         Az elnökség hat (6) tagból áll.  Tagjait a taggyűlés választja.

2.4.         Az elnökség összetétele:

–          elnök (a továbbiakban: „Elnök”)

–          két elnökhelyettes (a továbbiakban: „Elnökhelyettes(ek)”),

–          két elnökségi tag (a továbbiakban: „Elnökségi tag(ok)”),

–          titkár (a továbbiakban: „Titkár”)

(a továbbiakban együttesen: „elnökségi tagok”).

2.5.         Az elnökségi tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek az elnökségi tagsággal összefüggő tevékenységben nincs helye.

2.6.         Megszűnik az elnökségi tagság az alapszabályban meghatározott esetekben.

 

 3.             Az elnökség működése

3.1.         Az elnökség szükség szerint, de negyedévente legalább egy (1) alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnök, bármelyik Elnökhelyettes vagy legalább két elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza.

3.2.         Az elnökség az ügyrendjét saját hatáskörben, maga állapítja meg, amelyet az Egyesület taggyűlése hagy jóvá. Az elnökség ügyrendje lehetővé teheti, hogy az elnökségi ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

3.3.         Az elnökség úgy is jogosult döntést hozni, hogy az elnökségi tagok elektronikus levelezés útján szavaznak, kivéve amennyiben bármely elnökségi tag ehhez az adott kérdésben, vagy a felvetett kérdések egy részében kifejezetten és írásban nem járul hozzá.

3.4.         Az elnökség üléseit az Elnök megbízása alapján a Titkár hívja össze és az Elnök vezeti. Elnök hiányában a Titkár jogosult összehívni és vezeti, Elnök és Titkár hiányában bármely elnökségi tag. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendekről legalább egy héttel korábban írásban (fax, e-mail, levél, stb.) értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat az érdekelt által megjelölt elektronikus levelezési (e-mail) vagy postai címre illetve telefax számra. Külön megjelölt cím vagy elérhetőség hiányában az értesítést az érintett elnökségi tag utolsó ismert (e-mail) címére, illetőleg telefax számára kell elküldeni. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

3.5.         Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – az elnökség bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az elnökségi tag maga jogosult az ülés összehívására.

3.6.         Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat.

3.7.         Amennyiben az elnökségi tagok száma bármely okból az alapszabályban meghatározott alá csökken, vagy az elnökség azért válik működésképtelenné, mert Elnök vagy Titkár  hiányában nincs aki az ülést összehívja, úgy bármely elnökségi tag jogosult összehívni a taggyűlést annak érdekében, hogy az új elnökségi tagok megválasztása és egyéb szükséges döntés meghozatala (esetleg a alapszabály megfelelő módosítása stb.) megtörténhessen.

3.8.         Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül – az eredeti értesítésben megjelölt feltételekkel – ismételten össze kell hívni.

3.9.         Az elnökség az Egyesületet érintő lényeges kérdésekben testületként jár el. Lényegesnek minősül az észrevétel és javaslat, melyet az Elnök annak ítél. Az Elnök jogosult eldönteni, hogy melyek azok az ügyek, amikor testületként szükséges eljárni. Az elnökség határozatképes, amennyiben a tagjainak fele plusz egy fő, azaz legalább négy tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

3.10.      Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

3.11.      Az elnökség az Elnök döntése alapján elnökségi ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha az elnökség tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták és szavazatukat írásban (telefaxon, e-mailen,  stb.) megküldték. Az ilyen határozat érvényességéhez valamennyi elnökségi tag egyetértő szavazata szükséges. Amennyiben ez nincs meg, az elnökség köteles elnökségi ülést tartani. A határozatot és az elnökségi tagok ahhoz való hozzájárulását a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.  Lényegesnek minősül az észrevétel és javaslat, melyet az Elnök annak ítél.

3.12.      Az elnökségi ülésre az elnökség igénye szerint bármely tag, illetve bármely nem tag is meghívható, ha jelenléte szükséges és indokolt.

3.13.      Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül bárki részt vehet.

 

 4.             Jegyzőkönyv 

4.1.         Az elnökségi ülésről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni.

4.2.         A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

–            az ülés helyét és időpontját,

–            a résztvevők nevét,

–            a napirendet,

–            az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket,

–            az egyes elnökségi tagok vitához történő hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt elnökségi tag igényli,

–            a határozatokat,

–            a szavazások eredményét és a szavazás után is fenntartott véleményeltéréseket név szerinti megjelöléssel és – az eltérő véleményt képviselői kérésére – rövid indoklással.

4.3.         A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.

4.4.    A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt egy jelenlévő elnökség tag hitelesíti.

4.5.    A jegyzőkönyvet hitelesítés után meg kell küldeni valamennyi elnökségi tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek.

 

5.             Egyebek

5.1.         Az Egyesület tagjai kötelesek az elnökség részére minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az elnökség kezdeményezheti a tag kizárását.

5.2.         Az elnökség tagjai a díjazásban nem részesülnek.

5.3.         A jelen ügyrend az Egyesület taggyűlése általi elfogadás napján lép hatályba. A jelen ügyrend hatályba lépésével az Elnökség korábbi ügyrendje hatályát veszti.

Jelen Ügyrendet a Juventus Club Hungary taggyűlése a 6/2014. (I.18) sz. határozatával, 2014. január hó 18. napján jóváhagyta.

Budapest, 2014. január hó 18.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

🛑Kapcsold ki a hírdetésblokkolót!✋

A JuventusFC.hu ingyenes, viszont a hírfolyam nem fog megjelenni, ha AdBlockot vagy más hírdetésblokkolót használsz!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock